Abonnementsvilkår

DEFINITIONER

Applikation: HR Platformen Bizperformer og valgte tillægsmoduler.

Anonymisering: Anonymisering af personoplysninger i Applikationen.

Brugsdata: En type data der genereres ved brug af Applikationen. Omfatter blandt andet teknisk information og trafikinformation (operativsystem, browsertype, tastatursprog, IP-adresse og lignende) og aggregeret Applikations- eller brugergenereret data (medarbejderbesvarelser og – information mv.)

Dataansvarlig: Det organ der afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger.

Databehandler: Det organ der behandler Personoplysninger på den Dataansvarliges vegne.
Applikationsdata: Data der tilhører kunden, og som bearbejdes i Applikationen såsom medarbejderdata, virksomhedsdata, dokumenter og andre former for produktionsdata.

Personoplysninger: Enhver information der kan henføres til en identificeret person, eller data der direkte eller indirekte kan identificere en person.

1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR

1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter “Vilkår”) accepteres, idet man opretter en bizperformer aftale/abonnement ved at anvende Applikationen eller ved på anden måde at tilkendegive accept heraf.

1.2 Disse Vilkår er gældende mellem Bizperformer ApS, CVR-nummer: 42655635, Transformervej 29, 2860 Søborg (herefter „Bizperformer“) og kunden herefter („Kunden“). Hvis Kunden er en juridisk person, accepteres disse Vilkår på vegne af Kunden. Denne service er business to business.

2. ABONNEMENTETS VARIGHED OG FAKTURERING

2.1 Abonnementet træder i kraft ved bestilling og løber indtil det opsiges i overensstemmelse med disse Vilkår

2.3. Faktueringsperioden vælges som månedlig, kvartalsvis eller årlig ved opstart. Fakturingsperioden kan ændres ved udløb af senest valgte faktureringsperiode.

2.3 Efter bestilling er der for nye kunder en gratis prøveperiode på 30 dage fra bestillingsdatoen af basispakken. Vælger man at opgradere i denne periode vil opgraderingen i den restende del af prøveperioden også være gratis, men kunden er forpligtet til at købe min. 1 måned af den opgraderede pakke herefter.

3. ABONNEMENTETS OMFANG OG ANVENDELSE

3.1 Kunden opnår i overensstemmelse med disse Vilkår en ikke-eksklusiv adgang til at anvende HR platformen bizperformer og valgte tillægsmoduler (herefter under et „Applikationen“), der stilles til rådighed online som „software as a service“. Kunden erhverver ikke Applikationen eller en kopi eller del heraf og opnår ikke licens til at afvikle Applikationen undtagen som software as a service.

3.2 Ejerskabet/råderetten over en bizperformer aftale tilkommer den, der betaler for den specifikke bizperformer aftale.

3.3 Kundens abonnement giver Kunden adgang til Applikationen, som den er, og til at bruge den inden for de forbrugsgrænser der fremgår af det specifikke abonnement. Såfremt Kunden har behov for yderligere kapacitet og overskrider forbrugsgrænsen, vil abonnementet kunne blive opgraderet efter behov, og Kunden accepterer, at prisen tilsvarende vil blive forøget.

3.4 I selve Applikationen eller på bizperformers hjemmeside findes en oversigt over abonnementstyper og tillægsmoduler. For enkelte funktioner, ydelser og tillægsmoduler kan der være tilknyttet selvstændige betingelser, der skal accepteres i tillæg til disse Vilkår, før de kan anvendes.

3.5 Adgangen til at anvende Applikationen gælder udelukkende for Kunden.

3.7 Kunden indestår for og har det fulde ansvar for de tredjeparter, som Kunden giver adgang til Applikationen. Dette omfatter blandt andet integrationer, som Kunden tilføjer til sin aftale og/eller administratorer, der tilknyttes Kundens aftale.

3.8 Kunden skal sikre, at Applikationen ikke bliver anvendt på en måde, som kan skade bizperformers navn, omdømme eller goodwill, eller som er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

4. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

4.1 Betalingsbetingelser er 8 dage netto fra fakturadato.

4.2 Betales abonnementet ikke rettidigt, sendes rykker 1 uden gebyr 7 dage efter fakturaens forfaldsdato. Betales abonnementet fortsat ikke, sendes 10 dage senere rykker 2 med et gebyr på DKK 150,00. Såfremt betaling stadig ikke er modtaget inden 7 dage efter rykker 2, spærres adgangen til Applikationen. Adgangen til Applikationen åbnes igen efter modtaget betaling, medmindre bizperformer forinden har ophævet abonnementet.

4.3 Kunden accepterer, at fakturaer og rykkere sendt pr. e-mail til den af Kunden angivne e-mailadresse skal anses for leverede, når de er afsendt af bizperformer.

4.4 De til enhver tid gældende priser kan findes på bizperformers hjemmeside og kan ændres med en måneds varsel til udgangen af et kvartal. Det samme gælder for ændringer til sammensætning og indhold af abonnementstyper og tillægsmoduler. Alle priser er ekskl. moms.

5. APPLIKATIONSDATA

5.1 Parterne er enige om, at Kunden er Dataansvarlig, for så vidt angår eventuelle Personoplysninger, som Kunden indtaster og behandler i Applikationen (Applikationsdata), samt at Kunden ejer og frit kan disponere over eget indhold i Applikationen. Der henvises i denne forbindelse til den separat indgåede databehandleraftale (herefter „Databehandleraftale“), for så vidt angår yderligere betingelser for behandling af Personoplysninger.

5.2 Bizperformer kan benytte Applikationsdata til at vedligeholde, tilbyde, prissætte og udvikle Applikationen.

5.3 Bizperformer kan dele Applikationsdata med andre selskaber i Performer-gruppen, som en del af at levere Applikationen, under samme vilkår og begrænsninger som beskrevet i disse Vilkår og i overensstemmelse med Databehandleraftalen.

5.4 Efter Kundens ophør kan Bizperformer kun behandle Applikationsdata som beskrevet i 5.2 og 5.3 i Anonymiseret form.

5.5 Bizperformer kan give tredjemand og myndigheder adgang til Applikationsdata, dog kun i overensstemmelse med den relevante databeskyttelseslovgivning, i forbindelse med dom, myndighedskrav, Kundens konkurs, dødsfald eller lignende.

6. BRUGSDATA

6.1 Parterne er enige om, at Bizperformer er Dataansvarlig, for så vidt angår Brugsdata, i det omfang at det indeholder Personoplysninger (eks. CVR-nummer).

6.2 Bizperformer kan benytte Brugsdata til statistik og analyse af Applikationen.

6.3 I det omfang at et CVR-nummer er knyttet til Personoplysninger, behandler Bizperformer sådanne Personoplysninger til statistik og analyse af Applikationen i rollen som Dataansvarlig. Sådanne statistikker kan kombineres med offentligt tilgængelig data, Brugsdata og Applikationsdata. Efter Kundens ophør vil Applikationsdata være Anonymiseret.

7. DRIFTSSTABILITET

7.1 Bizperformer tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for Bizperformers kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende. Applikationen og servicen leveres, som den er og forefindes, og Bizperformer fraskriver sig enhver garanti, tilsikring, indeståelse, anprisning eller andre vilkår, uanset direkte eller indirekte.

7.2 I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber Bizperformer sig på at genskabe normal drift hurtigst muligt.

7.3 Planlagte afbrydelser vil fortrinsvis blive placeret i tidsrummet kl. 21.00-06.00 CET. Skulle det blive nødvendigt at afbryde adgangen til Applikationen uden for det anførte tidsrum, vil dette blive varslet forinden i videst muligt omfang.

8. OPHØR

8.1 Kunden kan i Applikationen opsige abonnementet, ændre abonnementstype eller fravælge tillægsmoduler til udgangen af bindingsperiode/betalingsperioden (medmindre andet fremgår af beskrivelsen eller vilkårene for den specifikke ydelse). Kunden er forpligtet til selv at opsige sit abonnement inde i Applikationen.

8.2 Bizperformer kan opsige abonnementet med 6 måneders varsel til udløbet af et kalenderkvartal eller uden varsel ved Kundens væsentlige misligholdelse af disse Vilkår eller ved Kundens konkurs eller insolvens.

8.3 Bizperformer forbeholder sig retten til at slette Applikationsdata efter abonnementets ophør uanset årsagen hertil, og Bizperformer har ingen forpligtelser til at opbevare dataen efter ophør.

8.4 Applikationen giver på sigt Kunden mulighed for at eksportere alle kartoteker, data mv. via Applikationens eksportfunktion, og Kunden accepterer, at en sådan eksport skal gennemføres af Kunden inden abonnementets ophør.

9. ÆNDRINGER

9.1 Bizperformer er berettiget til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af Applikationen. Bizperformer er ligeledes berettiget til at ændre sammensætning og opbygning af Applikationen og ydelser. Sådanne opdateringer, forbedringer og ændringer kan ske med eller uden varsel og kan påvirke services, herunder informationer og data uploadet til eller afgivet af Applikationen.

9.2 Kunden er forpligtet til at holde sine kontaktoplysninger opdateret med henblik på at kunne modtage nødvendige informationer om ændringer.

10. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

10.1 Applikationen og information der afgives fra Applikationen, undtagen Applikationsdata, er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder og tilhører eller er licenseret til Bizperformer. Individuelt udarbejdet programmel tilhører ligeledes Bizperformer, medmindre andet skriftligt er aftalt. Kunden skal give Bizperformer meddelelse om enhver aktuel eller potentiel krænkelse af Bizperformers immaterielle rettigheder eller uautoriseret brug af Applikationen, som Kunden får kendskab til.

10.2 Der sker ingen overdragelse af immaterielle rettigheder til Kunden.

10.3 I forhold til materiale der uploades af Kunden og alt Applikationsdata, giver Kunden Bizperformer og dennes leverandører en tilladelse og global licens, der er tilstrækkelig til, at Bizperformer forsvarligt kan afvikle og drifte Applikationen og opfylde sine forpligtelser. Kunden indestår for, at det materiale der uploades ikke krænker tredjemands rettigheder og ikke indeholder materiale, der kan virke stødende eller er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

11. OVERDRAGELSE

11.1 Bizperformer har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser over for Kunden til koncernforbundet selskab eller tredjemand.

12. BIZPERFORMERS ANSVAR

12.1 Bizperformer fraskriver sig ethvert ansvar i relation til disse Vilkår, services eller brug af Applikationen, uanset om dette opstår i kontrakt eller uden for kontrakt, herunder for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, tab af data, tab begrundet i produktansvar eller tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.

12.2 Bizperformer er ikke ansvarlig for de tredjepartsløsninger, der er tilgængelige og/eller integreres med Applikationen. Bizperformer kan således ikke holdes ansvarlig for rigtigheden, fuldstændigheden, kvaliteten og pålideligheden af informationerne og heller ikke resultaterne, som opnås gennem disse tredjepartsløsninger. Tilsvarende kan Bizperformer ikke holdes ansvarlig for tredjepartsløsningernes tilgængelighed, sikkerhed eller funktionalitet, herunder for mulige skader og/eller tab forårsaget af tredjepartsløsninger. Det påhviler Kunden at føre bevis for, at et af Kunden lidt tab ikke kan tilskrives tredjepartsløsninger.

12.3 Uanset typen af tab eller ansvarsgrundlaget er Bizperformers samlede ansvar beløbsmæssigt begrænset til Kundens betaling i 12 måneder før det ansvarspådragende forholds indtræden, dog i alle tilfælde maksimalt DKK 10.000. Kunden påtager sig at friholde Bizperformer for produktansvarsskader, tredjemandstab og øvrige krav fra tredjemand som følge af Kundens brug af Applikationen.

12.4 Kunden accepterer at skadesløsholde Bizperformer mod ethvert krav eller tab, der skyldes produktansvar, tab hos tredjeparter eller ansvar for tredjeparter, i det omfang det hidrører fra Kundens brug af Applikationen.

13. TAVSHEDSPLIGT OG DATASIKKERHED

13.1 For så vidt angår behandling af Personoplysninger, som Kunden er Dataansvarlig for i Applikationen, henvises der til Databehandleraftalens bestemmelser mellem Bizperformer og Kunden. For så vidt angår Bizperformers behandling af Personoplysninger i rollen som Dataansvarlig henvises der til privatlivspolitikken. Bizperformer har tavshedspligt om alle informationer, Bizperformer måtte komme i besiddelse af om Kunden.

13.2 I det omfang Kunden anvender information, brugernavne eller passwords, der vedrører tredjeparts information eller services i forhold til Bizperformer, indestår Kunden for, at videregivelse af sådan information og Bizperformers behandling af sådan information ikke krænker rettigheder eller aftale med tredjemand. Kunden skal skadesløsholde Bizperformer for ethvert tab i forbindelse med denne bestemmelse.

14. VILKÅRSÆNDRINGER

14.1 Bizperformer er berettiget til at ændre disse Vilkår i enhver henseende. De til enhver tid gældende Vilkår vil være tilgængelige på Bizperformers hjemmeside. Bizperformer tilsigter at give rimeligt varsel (1 måned) i forbindelse med enhver ændring. Ændringer varsles via email. Brug af Applikationen efter en ændring af disse Vilkår udgør en accept af sådanne ændrede Vilkår.

15. TVISTER

15.1 Disse Vilkår er undergivet dansk ret og enhver tvist, der udspringer af abonnementet, herunder disse Vilkår, skal anlægges ved Byretten i Lyngby.

16. GYLDIGHED

16.1 Disse Vilkår er gyldige fra d. 1. august 2023.